Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ծաղկավոր բույսերի հիմնական հատկանիշները

Բարդություն հեշտ

1
2. Ընձյուղի կառուցվածքն ու գործառույթները

Բարդություն հեշտ

1
3. Արմատ: Արմատային համակարգ

Բարդություն միջին

2
4. Պտուղների տարատեսակները

Բարդություն հեշտ

1
5. Ծաղկի կառուցվածքը

Բարդություն հեշտ

1
6. Արմատային համակարգի առանձնահատկությունները

Բարդություն բարդ

3
7. Բողբոջների կառուցվածքային յուրահատկությունները

Բարդություն միջին

3
8. Բույսի օրգան համակարգեր: Բողբոջ

Բարդություն բարդ

3
9. Ընձյուղ

Բարդություն միջին

4
10. Պտուղների բազմազանությունը

Բարդություն բարդ

5
11. Բույսի գեներատիվ օրգաններ

Բարդություն միջին

5
12. Արմատային համակարգ

Բարդություն միջին

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ