Տեսություն

Զուգահեռագիծ կոչվում է այն քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են:
paralelograms.jpg
Զուգահեռագծի հատկությունները
1. Զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝
\(AB = DC\),  \(BC = AD\)
paralelograms 2.jpg
 
2. Զուգահեռագծի հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝
\(A =\)\(C\), \(B =\)\(D\)
paralelograms 3.jpg
 
3. Զուգահեռագծի անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝
\(BO = OD\), \(AO = OC\)
paralelograms 5.jpg
 
4. Զուգահեռագիծը անկյունագծով բաժանվում է երկու հավասար եռանկյունների՝
\(ABC\) և \(CDA\) եռանկյունները հավասար են:
paralelograms 6.jpg
 
5. Զուգահեռագծի յուրաքանչյուր կողմին առընթեր անկյունների գումարը \(180\) աստիճան է՝\(A +\)\(D = 180\)°
paralelograms 4.jpg
 
6. Անկյունագծի խաչադիր անկյունները հավասար են՝
\(BAC =\)\(ACD\), \(BCA =\)\(CAD\)
paralelograms 7.jpg
 
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: