Տեսություն

Հավասարաչափ շարժում, արագություն
Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է  հավասարաչափ շարժում:
Հավասարաչափ են շարժվում, օրինակ՝  ժամացույցի սլաքների ծայրակետերը, գրեթե հավասարաչափ է շարժվում Երկիրն Արեգակի շուրջը, հավասարաչափ են ընկնում՝ անձրևի կաթիլները, գազավորված ջրում բարձրանում պղպջակները և այլն:      
  
Հավասարաչափ շարժման արագություն
Հավասարաչափ շարժման սահմանումից բխում է, որ կամայական ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհի և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությունը հաստատուն մեծություն է: Այն ցույց է տալիս մարմնի անցած ճանապարհը միավոր ժամանակում և կոչվում է հավասարաչափ շարժման արագություն:
Հավասարաչափ շարժման արագություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում  մարմնի անցած ճանապարհի և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը:
Հավասարաչափ շարժման արագությունը այդ շարժման կարևոր բնութագիրն է: Այն քանակապես բնութագրում է  մարմնի արագ կամ դանդաղ շարժվելը: Որքան մեծ է մարմնի արագությունը, այնքան այն ավելի արագ, այսինքն, ավելի փոքր ժամանակահատվածում է անցնում հետագծի տվյալ տեղամասը: 
Օրինակ
Միևնույն հեռավորությունը սպորտային ավտոմեքենան ավելի արագ է անցնում, քան բեռնատարը, որովհետև նրա արագությունն ավելի մեծ է: 
Մարմնի արագությունը որոշելու համար պետք է չափել հետագծի կամայական տեղամասի երկարությունը և այն բաժանել այդ տեղամասն անցնելու ժամանակամիջոցին:
Արագություն = ճանապարհ/ժամանակամիջոց
Ներմուծելով նշանակումներ, կստանանք՝  \(v = S/t\)
Արագության միավորը
Միավորների ՄՀ -ում արագության միավորը \(1\) մ/վ է: Դա այն հավասարաչափ շարժման արագությունն է, որի դեպքում մարմինը \(1\) վ -ում անցնում է \(1\) մ ճանապարհ։
Գործնականում հաճախ օգտագործում են նաև արտահամակարգային միավորներ՝ կմ/ժ , կմ/վ , սմ/վ  և այլն:
Արտահամակարգային միավորներն ընդունված է արտահայտել միջազգային համակարգի միավորներով:
Օրինակ
\(54 կմ/ժ = 54.000 մ/3600 վ = 54 • (1 )/3,6 մ/վ = 15 մ/վ\) 
 
\(15 մ/ր = 15• ( 1 մ)/(1/60 վ)= 15• 60 մ/վ  \) 
և այլն: