Տեսություն

\(y = kx\)  տեսքի ֆունկցիան, որտեղ k-ն զրոյից տարբեր տրված թիվ է, անվանում են ուղիղ համեմատական  կախում: \(k\) թիվը կոչվում է ուղիղ համեմատականության գործակից
\(y = kx\)  ֆունկցիան իմաստ ունի ցանկացած  \(x\) -ի համար: Ունենալով \(x\) -ի ցանկացած արժեք, բանաձևի օգնությամբ կարելի է հաշվել  \(y\) -ի համապատասխան արժեքը: Սա նշանակում է, որ
\(y = kx\) ֆունկցիայի որոշման տիրույթը բոլոր իրական թվերի բազմությունն է: 
Օրինակ: Կառուցենք  \(y = 0,5x\)  ֆունկցիայի գրաֆիկը: 
Բանաձևից ստանում ենք, որ՝
եթե  \(x = 0\), ապա \(y = 0\): Սա նշանակում է, որ
ուղիղ համեմատականության գրաֆիկը անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով:
Եթե  \(x = 2\), ապա \(y = 1\),
եթե  \(x = 4\), ապա \(y = 2\),
եթե  \(x = 6\), ապա \(y = 3\) և այլն:
Սովորաբար այս արդյունքները ներկայացնում են աղյուսակի տեսքով:
x0246
y0123
\(x\)-ը անկախ փոփոխականն է (կամ արգումենտը),
\(y\)-ը կախյալ փոփոխականն է:
Այսպիսով, գրաֆիկը անցնում է (0;0), (2;1), (4;2), (6;3) կետերով: Քանոնը դնելով այդ կետերի վրա՝ տեսնում ենք, որ դրանք գտնվում են մի ուղղի վրա, որն անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով:
 
Ուղիղ գիծը կառուցելու համար բավական է միացնել նրա վրա գտնվող երկու կետ:
xOy հարթության վրա նշենք վերևի աղյուսակի (0;0) և (4;2) կետերը:
Ստանում ենք հետևյալ ուղիղը, որն էլ հենց հանդիսանում է  \(y = 0,5x\)   ֆունկցիայի գրաֆիկը: 
11.png
 
Այնպես, ինչպես կառուցեցինք  \(y = 0,5x\)   ֆունկցիայի գրաֆիկը, կարելի է կառուցել y=kx ֆունկցիայի գրաֆիկը ցանկացած k-ի համար և համոզվել, որ՝
 \(y = kx\)  ֆունկցիայի գրաֆիկը ուղիղ գիծ է, որն անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով:
 \(y = kx\)  ուղիղ համեմատականության բանաձևից ստանում ենք, որ՝ k=yx
Հետևաբար, k ուղիղ համեմատականության գործակիցը գտնելու համար բավական է վերցնել ցանկացած կետ նրա գրաֆիկի վրա և գտնել այդ կետի օրդինատի հարաբերությունը աբսցիսին:
Ուշադրություն
Քանի որ \(y=kx\) ֆունկցիայի գրաֆիկը (0;0) կետով անցնող ուղիղ գիծ է, ապա ընդհանուր դեպքում այդ ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է գտնել ևս մեկ կետ գրաֆիկի վրա: Ուղիղ գիծը, որն անցնում է այդ կետով և (0;0) կետով հենց կլինի պահանջվող գրաֆիկը: 
Սովորաբար այդ կետի դերում վերցնում են \((1;k)\) կետը (եթե \(x =1\), ապա \(y=kx\) բանաձևից ստանում ենք՝ \(y=k\)
\(k\) գործակցից է կախված անկյունը  y=kx ֆունկցիայի գրաֆիկի և \(x\)-երի առանցքի դրական ուղղության միջև:
Եթե \(k>0\), ապա անկյունը սուր է (ինչպես վերևի օրինակում), իսկ գրաֆիկը անցնում է I-ին և III-րդ քառորդներով:
Եթե \(k<0\), ապա անկյունը բութ է (ինչպես ներքևի նկարում), իսկ գրաֆիկը անցնում է  II -րդ և  IV-րդ քառորդներով:
12.png
Այդ պատճառով՝
\(k\) -ն անվանում են \(y = kx\) ուղղի անկյունային գործակից:  
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: