Տեսություն

Մեկ անհայտով գծային հավասարումների միջոցով հաճախ հաջողվում է լուծել տարբեր խնդիրներ:
Դրա համար պետք է խնդրում նկարագրված իրավիճակը փորձել արտահայտել գծային հավասարման միջոցով:
Տեքստային խնդիրը լուծելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը:
1. Խնդրում պահանջվող անհայտ մեծությունը նշանակել որևէ տառով, օրինակ՝ x -ով: 
2. Խնդրի պայմանների հիման վրա կազմել գծային հավասարում՝  x անհայտով:
3. Լուծել կազմած հավասարումը և գտնել պահանջվող x անհայտը:
Լուծման քայլերը դիտարկենք օրինակների վրա:
Օրինակ
Հոր տարիքը 8 տարով մեծ է որդու տարիքի կրկնապատիկից: Քանի՞ տարեկան է որդին, եթե հայրը 40 տարեկան է:
1. Որդու տարիքը նշանակենք \(x\) -ով: Դա կլինի մեր հավասարման անհայտը:
 
2. Կազմենք հավասարումը:
Որդու տարիքի կրկնապատիկը հավասար կլինի 2x -ի: Ըստ պայմանի, հոր տարիքը 40 է, և դա   
8 -ով մեծ է որդու տարիքի կրկնապատիկից, ասինքն՝ 2x-ից: Ստանում ենք հետևյալ հավասարումը՝ 402x=8
 
3. Լուծենք ստացված հավասարումը:
402x=8408=2x32=2xx=16
Պատասխան՝ որդին 16 տարեկան է:
 
Լուծենք այս խնդիրը:
 
Առաջին թիվը 3 անգամ մեծ է երկրորդ թվից, իսկ դրանց գումարը հավասար է 24 -ի:
Որո՞նք են այդ թվերը:
  
1. Երկրորդ թիվը նշանակենք \(x\) -ով: Առաջին թիվը հավասար կլինի 3x -ի:
 
2. Կազմենք հավասարումը:
Քանի որ թվերի գումարը հավասար է 24 -ի, ապա ստանում ենք հետևյալ հավասարումը`
3x+x=24
 
3. Լուծենք ստացված հավասարումը:
 3x+x=244x=24x=6,3x=18 
Պատասխան՝ պահանջվող թվերն են՝ 18 -ը և 6 -ը:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: