Տեսություն

Երկու անհայտներով համակարգերի միջոցով հաճախ հաջողվում է լուծել տեքստային խնդիրներ:

Խնդրի լուծումը կարելի է բաժանել երեք քայլի.
առաջին քայլ՝ համակարգի կազմում
երկրորդ քայլ՝ համակարգի լուծում  
երրորդ քայլ՝ խնդրի պատասխանը 
 
Խնդիրները կարող են լինել տարբեր իրավիճակների վերաբերյալ: Դիտարկենք դրանցից մեկը:
Օրինակ
Եթե կոտորակի համարիչը բազմապատկել \(2\) -ով, իսկ հայտարարից հանել \(2\), ապա կստացվի \(2\):
Իսկ եթե համարիչից հանել \(4\) և հայտարարը բազմապատկել \(4\) -ով, ապա կստացվի 112
Գտնել այդ կոտորակը:
 
Լուծում
Առաջին քայլ՝ համակարգի կազմումը:
Կոտորակի համարիչը նշանակենք \(x\)-ով,  իսկ հայտարարը՝ \(y\)-ով:
, իսկ հայտարարը՝  իսկ հայտարարից հանել \(2\), ապա նոր կոտորակի համարիչը հավասար կլինի \(2x\)-իԵթե կոտորակի համարիչը բազմապատկել \(2\)-ով,\(y-2\)-ի:
Իմանալով, որ նոր կոտորակը հավասար է \(2\)-ի, կազմում ենք առաջին հավասարումը՝
2xy2=2 
Իսկ եթե համարիչից հանել \(4\), և հայտարարը բազմապատկել \(4\)-ով, ապա կստացվի երկրորդ հավասարումը՝x44y=112 
Ստանում ենք հետևյալ համակարգը՝
2xy2=2,x44y=112  
Երկրորդ քայլ՝
 համակարգի լուծումը:
Ձևափոխենք համակարգի հավասարումները և լուծենք գումարման եղանակով:
2xy2=2x44y=1122x=2y2:24y=12x4:4x=y2y=3x4xy=23x+y=12+xy=23x+y=12¯2x=14:2x=7¯¯
Տեղադրելով \(x-7\) արտահայտությունը հավասարումներից որևէ մեկի մեջ, օրինակ՝ երկրորդի, գտնում ենք \(y\)՝
3x+y=1237+y=1221+y=12y=12+21y=9¯¯
 
Երրորդ քայլ՝ խնդրի պատասխանը:
Վերադառնանք նշանակումներին՝ կոտորակի համարիչը՝ \(x\) կոտորակը:79, հայտարարը՝ \(y\): Ստանում ենք
Պատասխան՝ 79
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: