Տեսություն

Տրված \(a\) թվից թվաբանական քառակուսի արմատ կոչվում է այն ոչ բացասական թիվը, որի քառակուսին հավասար է տրված \(a\) թվին:
Նշանակում ենք այսպես՝ a
Կարդում ենք՝ \(a\) թվից քառակուսի արմատ: 
\(a\) -ն թիվն անվանում են արմատատակ թիվ:  
 
  16=4 քանի որ՝ 42=16
 
Ուշադրություն
Բացասական թվից քառակուսի արմատ գոյություն չունի:
Օրինակ՝ 16 արտահայտությունն իմաստ չունի, քանի որ չկա այնպիսի \(a\) իրական թիվ, որի քառակուսին հավասար լինի բացասական թվի՝  a216
Քառակուսի արմատը գտնելու համար պետք է լավ իմանալ թվերի քառակուսիները:
Թվերի հաճախ օգտագործվող քառակուսիներ՝
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 625
 
Հետևաբար, 81=9;121=11;361=19 և այլն:
 
Ուշադրություն
 1=1,0=0
Եթե արմատատակ թիվը տասնորդական կոտորակ է, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել ստորակետից հետո եկող թվերի քանակի վրա:
0,09¯=0,3¯,քանի որ0,32=0,30,3=0,090,0016¯=0,04¯0,009=? 
Այս թիվը բանավոր հաշվել հնարավոր չէ, քանի որ այն անվերջ տասնորդական կոտորակ է:
 
Եթե արմատատակ թիվը վերջանում է զրոներով, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց քանակի վրա:
400¯=20¯1210000¯=1100¯9000¯=?
Այս թիվը ևս բանավոր հաշվել հնարավոր չէ, քանի որ այն անվերջ տասնորդական կոտորակ է (ստուգիր հաշվիչի օգնությամբ):
Եթե a -ն իմաստ ունի, ապա a0ևa2=a
 Տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները՝ 82=8,162=16, որոնք ցույց են տալիս, որ կարիք չկա թվից արմատ հանել, եթե այն հետո պիտի բարձրացվի քառակուսի:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: