Տեսություն

Դիցուք a0, b0 և c>0, ապա ճիշտ են հետևյալ հավասարությունները՝
1) ab=ab
2) ac=ac
Ցանկացած a իրական թվի համար ճիշտ է՝
3) a2=a
 6481=6481=89=726481=5184=...=? 
 
Երբեմն հարմար է օգտագործել բերված բանաձևերը հակառակ կարգով, մասնավորապես՝ ab=ab
Օրինակ
Հաշվենք արմատների հետևյալ արտադրյալը՝
Օրինակ
232=232=64=8
Պատասխան՝ \(8)
Ակնհայտ է, որ առանձին \(2\) և \(32\) թվերից արմատները չէին հանվում, իսկ արտադրյալից՝ հաջողվեց:
Նման կերպ ենք վարվում, երբ չի հաջողվում առանձին հաշվել արմատների հարաբերությունը:
Օրինակ
Հաշվենք արմատների հարաբերությունը:
Օրինակ
753=753=25=5
Լինում են իրավիճակներ, երբ թիվը քառակուսի բարձրացնելուց հետո, պահանջվում է արդյունքից արմատ հանել:
Այս դեպքերում կարիք չկա առանձին կատարել երկու գործողությունները՝ պատասխանը միանգամից ստացվում է երրորդ հատկության միջոցով:
Օրինակ
Այդպես ենք վարվում հետևյալ օրինակներում՝
Օրինակ
52=5,922=92,0.672=0.67,1.432=1.43                                        
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: