10-12-րդ դասարաններ

 1. Ուղղագրություն

  1. Է-ե-ի ուղղագրություն

  2. Օ-ո-ի ուղղագրություն

  3. Ը-ի ուղղագրություն

  4. Ձայնավորների ուղղագրությունը. ամփոփում

  5. Բ-պ-փ բաղաձայնների ուղղագրությունը

  6. Գ-կ-ք-ի ուղղագրություն

  7. Դ-տ-թ-ի ուղղագրություն

  8. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների ուղղագրությունը

  9. Ջ-ճ-չ բաղաձայնների ուղղագրությունը, եռաշարք բաղաձայններ. ամփոփում

  10. Եռաշարք բաղաձայններ. ամփոփում

  11. Զ-ս բաղաձայնների ուղղագրությունը

  12. Ժ-շ-ի ուղղագրություն

  13. Ղ-խ-ի ուղղագրություն

  14. Վ-ֆ բաղաձայնների ուղղագրությունը

  15. Մ-ն-ի ուղղագրություն

  16. Ր-ռ բաղաձայնների ուղղագրությունը

  17. Հ-ի ուղղագրություն

  18. Յ-ի ուղղագրություն

  19. Եվ-և-ի ուղղագրություն

  20. Յա-իա-եա-ի ուղղագրություն

  21. Յո-իո-եո-իե-ի ուղղագրություն

  22. Երկհնչյունների ուղղագրություն. յու-ույ

  23. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն

  24. Բառերի՝ գծիկով, անջատ և միասին գրություն

  25. Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը

 2. Վանկ, շեշտ, այբուբեն, ուղղախոսություն

  1. Վանկ

  2. Շեշտ

  3. Այբուբեն

  4. Ուղղախոսություն, ընդհանուր գիտելիքներ հնչյունաբանությունից

 3. Հնչյունափոխություն

  1. Է (ե)-ի հնչյունափոխություն

  2. Ի-ի հնչյունափոխություն

  3. Ու-ի հնչյունափոխություն

  4. Ը-ի հնչյունափոխություն

  5. Յա-ի հնչյունափոխություն

  6. Ույ-ի հնչյունափոխություն

  7. Յու-ի հնչյունափոխություն

 4. Իմաստաբանություն

  1. Ածականական հոմանիշներ

  2. Բայական հոմանիշներ

  3. Գոյականական հոմանիշներ

  4. Հոմանիշներ. մակբայներ, կապեր, շաղկապներ, վերաբերականներ

  5. Ածականական հականիշներ

  6. Հականիշներ բայերով, գոյականներով, մակբայներով

  7. Համանուններ

  8. Բառի փոխաբերական իմաստ

  9. Բառիմաստ

  10. Բառագործածություն. հարանուններ

  11. Դարձվածք

 5. Բառակազմություն

  1. Պարզ բառեր

  2. Բարդ բառեր

  3. Հոդակապ

  4. Նախածանցներ

  5. Վերջածանցներ

  6. Ածանցավոր բառեր, ածանցում

  7. Բարդածանցավոր բառեր, բառակազմական վերլուծություն

  8. Հապավում