Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

58Մ.
1. Գտնել այն բառը, որից ունք ածանցով բառ կկազմվի և կազմել այդ բառը 2Մ.
2. Ակ վերջածանցով բառեր. պնդում 4Մ.
3. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում ածանցը միևնույն իմաստն ունի 4Մ.
4. Նշել 3 ածանց ունեցող բառերի համարները 1Մ.
5. Ածանցի տարբերակում արմատից կամ արմատի մասից 5Մ.
6. Բառակազմություն տրված ածանցով. ընտրություն 5Մ.
7. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում և՛ նախածանց կա, և՛ վերջածանց 5Մ.
8. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում մեկից ավելի ածանց կա 5Մ.
9. Նախածանցների և արմատների համապատասխանեցում 6Մ.
10. Որոշել տրված բառերում ածանցի առկայությունը և տեսակը 5Մ.
11. Պնդումներ տրված ածանցներով բառ կազմելու վերաբերյալ 6Մ.
12. Պնդումներ ածանցների հնչյունափոխության վերաբերյալ 5Մ.
13. Պնդումներ ածանցների տարբերակման վերաբերյալ 5Մ.