Տեսություն

Ույ-ի հնչյունափոխություն։
 
Ույ երկհնչյունը՝

1. վերածվում է Ու պարզ հնչյունի՝
  
Օրինակ՝ գույն-գունավոր, լույս-լուսատու և այլն,
 
 
2. դառնում է գաղտնավանկի Ը՝
  
Օրինակ՝ պտույտ-պտ(ը)տվել, քույր-ք(ը)րոջ, բույն-բ(ը)նավեր և այլն,

 
3. սղվում է՝
  
Օրինակ՝ կապույտ-կապտել, սառույց-սառցահատ և այլն: