Տեսություն

Յու-ի հնչյունափոխություն։
Յու երկհնչյունը՝

1. դառնում է Ե՝ 
 
Օրինակ՝ եղջյուր-եղջերավոր, միություն-միութենական և այլն,
 
2. դառնում է գաղտնավանկի Ը՝ 
  
Օրինակ՝ ձյուն-ձ(ը)նհալ, ձ(ը)նծաղիկ և այլն,
 
3. սղվում է՝
 
Օրինակ՝ ալյուր-ալրաղաց, արյուն-արնագույն և այլն: