Տեսություն

Ձ-Ծ-Ց
Ձ, ծ, ց բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
  • Ր-ից հետո լսվող ց-ն գրվում է ձ արձակ, բարձր, բարձել, դարձ, դերձակ, դերձան, դարձյալ, խուրձ, հանդերձ, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, որձ, փորձ, վրձին, արձակուրդ բառերում,
  •  Ղ-ից հետո լսվող ց-ն գրվում է ձ դաղձ, դեղձ, դեղձան, դեղձանիկ բառերում,
  •  ձայնավորից հետո լսվող ց-ն գրվում է ձ օձ բառում:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր պախուրց, կցկտուր, կծկվել, հինավուրց, ճրագալույց, տրցակ, վեհապանծ բառերի գրությունը:
Անհրաժեշտ է ճանաչել հետևյալ բաղադրիչները՝
  • ած (լացակումած)՝ ածանց,
  • վածք (թխվածք)՝ ածանց,
  • աց (տաղասաց)՝ ածանց,
  • ած (մտածել)՝ արմատ: