Տեսություն

Ձայնավորների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը
Ժամանակակից հայերենում ուղղագրական և ուղղախոսական դժվարություն են ներկայացնում է, օ, ը ձայնավորների գրությունը և արտասանությունը:
Է-Ե
Բառամիջում և բառավերջում է տառը գրվում է այն դեպքում, երբ առանձին արմատի սկզբնատառ է՝
 
Օրինակ՝ մանրէ, վայրէջք:
  
Ուստի ճիշտ գրելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել բառի բաղադրիչները: Հատկապես անհրաժեշտ է նկատի ունենալ այն դեպքերը, երբ հնչյունափոխության հետևանքով յա երկհնչյունը փոխվում է ե-ի՝
  
Օրինակ՝ առօրյա-առօրեական:
  
Ներկա ժամանակի օժանդակ բայերը, բացառությամբ եզակի երրորդ դեմքի, գրվում են ե-ով՝ եմ, ես, թեև կարդացվում են է, ինչը եզակի դեպք է հայոց լեզվում: Անցյալ ժամանակի օժանդակ բայերը գրվում են է-ով՝ էի, էին:
 
Բառամիջում առանձին բառի սկզբնատառ է-ն բաղաձայնից հետո կարդացվում է է, ձայնավորից հետո՝ յէ՝
  
Օրինակ՝ ամենաե(յէ)րկար, բայց՝ անե(է)րես:
 
Օ-Ո
Բառամիջում օ տառը գրվում է այն դեպքում, երբ առանձին արմատի սկզբնատառ է՝
 
Օրինակ՝ առօրյա, անօգուտ:
  
Ուստի ճիշտ գրելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել բառի բաղադրիչները: Բառասկզբում գրվում է ո, բայց կարդացվում է օ միայն ով բառում:
 
Բառամիջում առանձին բառի սկզբնատառ ո-ն բաղաձայնից հետո կարդացվում է օ, ձայնավորից հետո՝ վօ՝
  
Օրինակ՝ արջաո(վօ)րս, բայց՝ անո(օ)րսալի:
  
Բառասկզբում վո է գրվում օտար լեզուներից փոխառնված բառերում՝
 
Օրինակ՝ վոլտ,վոլեյբոլ, վոլֆրամ, վոկալ, Վոլոդյա, Վոլգա, Վորոնեժ, Վոզնեսենսկի, Վորոշիլով և այլն:
 
Հին փոխառությունները գրվում են ո-ով՝
 
Օրինակ՝ Որմիզդ, Ոդիսևս և այլն:
Ը
Ը ձայնավորը բառասկզբում գրվում է միայն ղ, մ, ն բաղաձայններից առաջ և ըստ բառում: Բառամիջում ը-ն գրվում է այն դեպքում, երբ առանձին բառի սկզբնատառ է: Ուստի ճիշտ գրելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել բառի բաղադրիչները:
  
Բնաձայնական բառերում գրվում է ը այն դեպքում, եթե բառի միակ ձայնավորն է՝
 
Օրինակ՝ շը՛խկ, ճը՛ռռ:
 
Լսվող, բայց չգրվող ը-ն գաղտնավանկ է կազմում: