Տեսություն

Եռաշարք բաղաձայնների ուղղագրությունը. ամփոփում
Բ, պ, փ բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
 • Ր-ից հետո լսվող փ-ն գրվում է բ երբ, նուրբ, սրբել, դարբին բառերում,
 • ձայնավորից և Մ-ից հետո լսվող փ-ն գրվում է բ խաբել, շաբաթ, հարբել, համբուրել, համբերել բառերում,
 • լսվող Պ հնչյունը գրվում է բ աղբ, աղբյուր, եղբայր, ողբ բառերում:
Կրկնավոր բարդությունների առաջին բաղադրիչը գրվում է փ-ով՝
Օրինակ
ճեփ-ճերմակ, կափ-կանաչ, սեփ-սև և այլն:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր խարխափել, սփրթնել, սպրդել, հապշտապ բառերի գրությունը:
  
Գ, կ, ք բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
 • Ր-ից հետո լսվող ք-ն գրվում է գ երգ, թարգման, կարգ, մարգագետին, մարգարե, մարգարիտ, միրգ, պարգև, Մարգար, Սարգիս բառերում,
 • ձայնավորից հետո լսվող ք-ն գրվում է գ ավագ, գոգ, զագս, զուգել, էգ, էգուց, թագավոր, ծագել, կարագ, հագնել, հոգս, հոգնել, հոգնակի, ձագ, ձիգ, ճիգ, ճրագ, ճգնել, մարագ, մուգ, նվագ, շոգ, շոգի, ոգի, պատարագ, վարագույր, օգնել, օգուտ բառերում,
 • Ն-ից հետո լսվող ք-ն գրվում է գ անգամ բառում:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր սայթաքել, խոտհարք բառերի գրությունը:
  
Անհրաժեշտ է չշփոթել՝
 • վարգ՝ ձիու համաչափ վազք, վարկ՝  հեղինակություն, վարք՝ պահվածք բաղադրիչները,
 • ք՝ բարք, իկ՝ քողտիկ, իք՝ կարծիք, ուկ՝ բանուկ, ուք՝ մանրուք, ածանցները. և վերջին ածանցն ու շուք արմատը՝ տրտմաշուք:
  
Դ, տ, թ բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
 • Ր-ից հետո լսվող թ-ն գրվում է դ արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք,արդուկ, բարդ, բուրդ, բերդ, բրդել, դրդել, երդիկ, երդում, զարդ, լաջվարդ, լերդանալ, լյարդ, խորդուբորդ, կարդալ, հաղորդել, մարդ, նյարդ, Նվարդ, որդ, որդի, վարդ,Վարդան, վարդապետ, Վարդգես, վրդովել, օրիորդ բառերում,
 • ձայնավորից հետո լսվող թ-ն գրվում է դ օդ, դդում, դադար, գդալ, վառոդ, Թադևոս բառերում,
 • Ն-ից հետո լսվող թ-ն գրվում է դ անդամ, խնդիր, կենդանի բառերում,
 • Դ-ով են գրվում որդ, ուրդ, ընդ ածանցները, 
 • Ղ-ից հետո լսվող թ-ն գրվում է դ խեղդել բառում:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր թատերական, աղոթք, սպրդել, սփրթնել բառերի գրությունը:
Անհրաժեշտ է չշփոթել հետևյալ բառերը՝
 • որդ՝ ճիճու, և որթ՝ խաղողի վազ,
 • հորդ՝ առատ, և հորթ՝ կովի ձագ,
 • հարդ՝ դարման, և հարթ՝ ողորկ,
 • նշդարենի՝ բոխի, և նշտար՝ վիրաբուժական սուր դանակ,
 • փտել՝ նեխել, և փթթել՝ փարթամորեն աճել:
 
 
Ձ, ծ, ց բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
 • Ր-ից հետո լսվող ց-ն գրվում է ձ արձակ, բարձր, բարձել, դարձ, դերձակ, դերձան, դարձյալ, խուրձ, հանդերձ, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, որձ, փորձ, վրձին, արձակուրդ  բառերում, 
 • Ղ-ից հետո լսվող ց-ն գրվում է ձ դաղձ, դեղձ, դեղձան, դեղձանիկ բառերում, 
 • ձայնավորից հետո լսվող ց-ն գրվում է ձ օձ բառում:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր պախուրց, կցկտուր, կծկվել, հինավուրց, ճրագալույց, տրցակ, վեհապանծ բառերի գրությունը:
Անհրաժեշտ է ճանաչել հետևյալ բաղադրիչները՝
 • ած (լացակումած)՝ ածանց,
 • վածք (թխվածք)՝ ածանց,
 • աց (տաղասաց)՝ ածանց,
 • ած (մտածել)՝ արմատ:
  
Ջ, ճ, չ բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
 • Ր-ից հետո լսվող չ-ն գրվում է ջ արջ, վերջ, թրջել  բառերում, 
 • Ղ-ից հետո լսվող չ-ն գրվում է ջ առողջ, աղջիկ, աղջամուղջ, զղջալ բառերում, 
 • ձայնավորից հետո լսվող չ-ն գրվում է ջ առաջ, աջ, մեջ, ոջիլ, իջնել, քաջք, զիջել բառում:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր զեղչել, խառնիճաղանջ բառերի գրությունը: