Տեսություն

Եվ-և-ի ուղղագրություն:
Հայերենում յէվ հնչյունակապակցությունը լսվելիս սովորաբար գրվում է և:
Բացառություն են կազմում հետևյալ դեպքերը՝
  • բառասկզբում գրվում է եվ, եթե՝ ա. բառը գրվում է մեծատառով՝ Եվա, Եվրոպա,բ. բառը կազմվել է այդպիսի հատուկ անունից՝ եվրոպական.  այս գրությունը պահպանվում է նաև բառամիջում՝ համաեվրոպական,
  • բառամիջում գրվում է եվ, եթե ե-ին հաջորդող վ-ն առանձին արմատի սկզբնատառ է՝ տարեվերջ, գինեվաճառ և այլն: