Տեսություն

Գ-Կ-Ք
Գ, կ, ք բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
  • Ր-ից հետո լսվող ք-ն գրվում է գ երգ, թարգման, կարգ, մարգագետին, մարգարե, մարգարիտ, միրգ, պարգև, Մարգար, Սարգիս բառերում,
  • ձայնավորից հետո լսվող ք-ն գրվում է գ ավագ, գոգ, զագս, զուգել, էգ, էգուց, թագավոր, ծագել, կարագ, հագնել, հոգս, հոգնել, հոգնակի, ձագ, ձիգ, ճիգ, ճրագ, ճգնել, մարագ, մուգ, նվագ, շոգ, շոգի, ոգի, պատարագ, վարագույր, օգնել, օգուտ բառերում,
  • Ն-ից հետո լսվող ք-ն գրվում է գ անգամ բառում:
Անհրաժեշտ է չշփոթել՝
  • վարգ՝ ձիու համաչափ վազք, վարկ՝  հեղինակություն, վարք՝ պահվածք բաղադրիչները,
  • ք՝ բարք, իկ՝ քողտիկ, իք՝ կարծիք, ուկ՝ բանուկ, ուք՝ մանրուք, ածանցները. և վերջին ածանցն ու շուք արմատը՝ տրտմաշուք:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր սայթաքել, խոտհարք բառերի գրությունը: