Տեսություն

Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրություն:
Մի քանի արմատներ կրկնակ բաղաձայն ունեն՝ 
 • կրկնակ ր՝ անդորր, բերրի, մրրիկ, տարր,
 • կրկնակ ն՝ Աննա, տոննա, ֆինն, Վիեննա, ինն,
 • կրկնակ լ՝ Աքիլլես, բալլադ, Էլլադա, Օթելլո,  
 • այլ բաղաձայններ՝ աբբա, Բուդդա, կտտանքՐաֆֆի, կեցցե՛  և այլն: 
Կրկնակ բաղաձայն ունեն բնաձայնական բառերը՝
Օրինակ
տզզալ, ֆշշալ:
 Կրկնակ բաղաձայն է առաջանում հետևյալ դեպքերում՝
 • բաղադրյալ բառերում, որոնց բաղադրիչներից մեկն ավարտվում, և հաջորդն սկսվում է նույն բաղաձայնով՝
  Օրինակ
  երեսսրբիչ, այբբենարան,երկկենցաղ,
 • հնչյունափոխության արդյունքում՝
  Օրինակ
  ուղղություն, պտտահողմ,
 • ն-ով ավարտվող բառերի՝ ներ վերջավորությամբ հոգնակիի, ս, դ, ն հնչյուններով ավարտվող բառերի՝  ս, դ, ն հոդեր ստանալու դեպքերում՝
  Օրինակ
  սեղաններ, պատճեններ, ուսս, լյարդդ, տոնն: