Տեսություն

Ձայնավորների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը
Ժամանակակից հայերենում ուղղագրական և ուղղախոսական դժվարություն են ներկայացնում է, օ, ը ձայնավորների գրությունը և արտասանությունը:
  
Ը ձայնավոր
Ը ձայնավորը բառասկզբում գրվում է միայն ղ, մ, ն բաղաձայններից առաջ և ըստ բառում: Բառամիջում ը-ն գրվում է այն դեպքում, երբ առանձին բառի սկզբնատառ է: Ուստի ճիշտ գրելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել բառի բաղադրիչները: Բնաձայնական բառերում գրվում է ը այն դեպքում, եթե բառի միակ ձայնավորն է՝
Օրինակ
շը՛խկ, ճը՛ռռ:
Լսվող, բայց չգրվող ը-ն գաղտնավանկ է կազմում: