Տեսություն

Յ-ի ուղղագրություն։
Բառակազմության ժամանակ ձայնավորով վերջացող բառի և նրան հաջորդող ձայնավորով սկսվող բաղադրիչի միջև լսվող յ-ն կոչվում է ձայնակապ: Յ ձայնակապը գրվում է միայն ա-ից և ո-ից հետո:
  
Որոշ բառերում յ-ն ոչ թե ձայնակապ է, այլ արմատական հնչյուն՝
Օրինակ
թեյել, լիցեյ, Սերգեյ և այլն:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր Նաիրի բառի գրությունը:  
Որոշ դեպքերում յ գրվելու կամ չգրվելու պատճառը կարող է լինել հնչյունափոխությունը, այսպես՝
  • բառավերջի իակ ածանցից առաջ դառնում է յ՝ կղզի-կղզյակ,
  • ույ երկհնչյունը շեշտը կորցնելիս վերածվում է պարզ ու ձայնավորի՝ բույժ-բուժակ,
  • որոշ բառերում կա ոչ թե յակ, այլ ակ ածանցը՝ սյունակ, աղյուսակ:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր պայուսակ-ը պարզ բառ է: