Տեսություն

Զ-Ս
Զ, ս բաղաձայնների գրությունը կարող է դժվարություններ առաջացնել հետևյալ բառերում՝ բազպան, բզկտել, համհարզ, մզկիթ:
  
Անհրաժեշտ է իրարից տարբերել հետևյալ արմատները՝
  • հույս (հույս ունենալ)՝ բարեհույս, և հույզ (հուզվել)՝ մրրկահույզ,
  • խույս (խուսափել)՝ մարդախույս, և խույզ (խուզարկել)՝ բևեռախույզ: