Տեսություն

Շեշտ:
Շեշտի տակ գտնվող ձայնավորը մյուսներից ավելի ուժգին է արտասանվում:
Հայերենի բառային շեշտը որպես կանոն ընկնում է վերջին ձայնավորի վրա:
Կանոնից շեղումները, այսինքն՝ շեշտը վերջին վանկի վրա չընկնելը, լինում են հետևյալ դեպքերում՝

• շեշտը վերջին վանկի վրա չէ իհա՛րկե, գրե՛թե, նո՛ւյնիսկ, նո՛ւյնպես, մի՛թե բառերում,
  
է, իցե բաղադրիչն ունեցող անորոշ դերանուններում և վերաբերականներում՝
 
օրինակ՝ ե՛րբևէ, ո՛րևէ, ե՛րբևիցե, ի՛նչևիցե և այլն,

 
Քանի որ ը-ն հայերենում շեշտակիր չէ, ուստի գաղտնավանկով վերջացող բառերում շեշտն ընկնում է նախորդ վանկի վրա՝
  
օրինակ՝ ա՛րկ(ը)ղ, բա՛րձ(ը)ր և այլն,
  
 ը հոդով վերջացող բառերում նույնպես շեշտը վերջին վանկի վրա չէ. գաղտնավանկ է առաջանում նաև ս, դ հոդերի դեպքում՝
 
օրինակ՝ գարո՛ւնը, մա՛յր(ը)ս, գի՛րք(ը)դ և այլն,
  
հարադրավոր բայերի շեշտը կրում է ոչ բայական բաղադրիչը՝ 
 
օրինակ՝ մե՛ջ բերել, պա՛ր գալ և այլն,
  
 վերլուծական բարդություններ կազմող որ, թե բաղադրիչները շեշտ չեն կրում, ուստի այդ բառերում ևս շեշտը վերջին վանկի վրա չէ՝
 
օրինակ՝ ասե՛ս թե, քանի՛ որ, կարծե՛ս թե, ի՛նչ-որ և այլն,
 
 շեշտը վերջին վանկի վրա չէ նաև -երերդ բաղադրիչով կազմված դասական թվականներում և դերանուններում՝
 
օրինակ՝ հի՛նգերորդ, քսա՛ներորդ, ո՛րերորդ, քանի՛երորդ և այլն,
  
• արգելական հրամայականում շեշտն ընկնում է մի մասնիկի վրա՝
 
օրինակ՝ մի՛ գնա, մի՛ երգեք և այլն: