Տեսություն

Վանկ:
Մեկ և ավելի հնչյունների խումբը, որն արտասանվում է օդի հոսանքի մեկ արտամղումով, կոչվում է վանկ:
Բառի վանկերի քանակը կախված է ձայնավորների քանակից: Առանց ձայնավորի վանկ չի կազմվում, մինչդեռ միայն մեկ ձայնավորը կարող է վանկ կազմել՝
Օրինակ
ա-ռու, ա-թոռ, ու-րու և այլն:
Վանկը փակ է կոչվում, եթե վերջանում է բաղաձայնով,
օրինակ՝ սեն-յակ բառի երկու վանկն էլ փակ են:
Վանկը բաց է կոչվում, եթե վերջանում է ձայնավորով,
օրինակ՝ ա-պա-կի բառի երեք վանկերն էլ բաց են:
Չգրվող ը պարունակող վանկը կոչվում է գաղտնավանկ,
օրինակ՝ աս-տ(ը)ղ բառի երկրորդ վանկը գաղտնավանկ է:
 
Գաղտնավանկը կարող է լինել և՛ բաց, և՛ փակ, ինչպես՝ բար-ձ(ը)ր-փակ վանկ, բ(ը)-ժիշկ-բաց վանկ:
 
Բառերը կարող են լինել միավանկ՝ տուն, երկվանկ՝ աշուն, եռավանկ՝ լ(ը)սարան և այլն:
 
Գաղտնավանկով երկվանկ բառերը կոչվում են նաև մեկուկեսվանկանիներ: Սպ, սկ, ստ, զբ, զգ և նման այլ հնչյունակապակցություններից առաջ թույլ ը կա, ուստի դրանցով սկսվող բառերը գաղտնավանկ ունեն՝
Օրինակ
(ը)զ-գույշ, (ը)շ-տապ և այլն:
Վանկատման կանոններից անհրաժեշտ է հիշել հետևյալները՝
• երկու ձայնավորների միջև ընկած բաղաձայնը անցնում է երկրորդին՝
Օրինակ
հյու-ր(ը)նկալ, կա-րել և այլն,
• երկու ձայնավորների միջև ընկած երեք բաղաձայններից երկուսը վանկ են կազմում առաջինի հետ, երրորդը անցնում է հաջորդ վանկին՝
Օրինակ
բարձ-րաբերձ, կարծ-րանալ և այլն,
• երկու ձայնավորների միջև ընկած չորս բաղաձայններից առաջին երեքը հաճախ մեկ վանկ են կազմում՝ առաջինից հետո արտասանվող մեկ ը ձայնավորով, չորրորդը անցնում է հաջորդ վանկին՝
Օրինակ
շ(ը)րթ-ներկ, տ(ը)րտ-մել և այլն: