Տեսություն

Մենք բոլորս կարողանում ենք հաշվել առարկաների քանակը: Հաշվելիս մենք թվերին քայլ առ քայլ մեկ ենք գումարում՝ արդյունքում ստանում ենք
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...
թվերից որևէ մեկը:
Հաշվելիս առաջացած \(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ...\) թվերը կոչվում են բնական թվեր, (\(0\) -ն բնական թիվ չէ):
Ցանկացած երկու բնական թվեր կարելի է համեմատել, այսինքն՝ պարզել, թե որ թիվն է մեծ:
Թվերի համեմատման ժամանակ օգտագործվում են հատուկ նշաններ՝ համեմատման նշաններ: «Մեծ» բառը փոխարինվում է > նշանով, իսկ «փոքր» բառը՝ < նշանով: Թվերի համեմատման նշան է նաև քեզ ծանոթ հավասարության = նշանը:
 
Երկու բնական թվերից մեծ է այն թիվը, որը հաշվելիս ավելի ուշ է հանդիպում: Եթե թվերը մեծ չեն, մենք ուղղակի հիշում ենք նրանց հաջորդականությունը:
Օրինակ
Ակնհայտ է, որ ութը մեծ է երեքից՝ 8>3, կամ որ 73<120
Մեծ թվերի համար օգտագործվում է հետևյալ կանոնը:
1) Եթե երկու բնական թվերի գրառումներում տարբեր քանակներով կարգեր (թվանշաններ) կան, ապա ավելի մեծ է այն թիվը, որի կարգերի քանակն ավելի մեծ է:
2) Եթե թվերի թվանշանների քանակները նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն թիվը, որի ամենամեծ կարգում գրված թիվն ավելի մեծ է:
Եթե այդ կարգի թվերը հավասար են, ապա համեմատվում են հաջորդ կարգերը և այդպես շարունակ՝ մինչև միավորի կարգը:
Օրինակ
ա. Համեմատենք \(75428\) և \(937\) թվերը:
Առաջին թվի գրառման մեջ կա \(5\) կարգ, իսկ երկրորդի գրառման մեջ՝ \(3\) կարգ: Ըստ կանոնի, առաջին թիվը մեծ է, քանի որ նրա կարգերն ավելի շատ են:
 
բ. Համեմատենք \(428\) և \(528\) թվերը:
Երկու թվերն էլ ունեն երեքական կարգ, ուրեմն՝ պետք է համեմատել ամենամեծ կարգի թվերը: Քանի որ \(4\) -ը փոքր է \(5\) -ից, ապա առաջին թիվը փոքր է երկրորդ թվից: 
 
գ. Համեմատենք \(9563\) և \(9566\) թվերը:
Երկու թվերն էլ ունեն չորսական կարգ, ուրեմն՝ պետք է համեմատել ամենամեծ կարգի թվերը: Տեսնում ենք, որ երկու թվերում էլ դա \(9\) -ն է: Համընկնում են նաև հաջորդ երկու կարգերի թվերը: Քանի որ վերջին կարգում առաջին թվում \(3\) է, իսկ երկրորդում  \(6\), ապա երկրորդ թիվն ավելի մեծ է:   
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: