Տեսություն

Կատարենք \(131 : 5 = 26 (1 մնացորդ)\) բաժանումը:
 
131526¯10¯3130¯1
 
Այսպիսի դեպքերում ասում են, որ բաժանումը կատարված է մնացորդով:
 
Բաժանման մասնակիցները՝
\( \) 
\(131 \)-ը կոչվում է բաժանելի
\( \) 
\(5 \)-ը կոչվում է բաժանարար,
\( \) 
\(26 \)-ը կոչվում է թերի քանորդ
\( \) 
\(1  \)-ը կոչվում է մնացորդ:
 
Կատարենք ստուգում՝ \(131 = 5 · 26 + 1:\)
Մնացորդով բաժանման ժամանակ կատարվում է հետևյալ հավասարությունը՝   \(a =  b · с + r\),  որտեղ, \(a \)-ն բաժանելին է, \(b \)-ն՝ բաժանարարը, \(с \)-ն՝ թերի քանորդը, \(r \)-ը՝ մնացորդը: 
\(5\)-ի բաժանելիս ուշադրություն դարձրու մնացորդների վրա:
 
\(135 : 5 = 27  ( 0 մնացորդ)\)
\(136 : 5 = 27  ( 1 մնացորդ \)
\(134 : 5 = 26  (4  մնացորդ)\)
\(133 : 5 = 26  ( 3 մնացորդ)\) 
\(132 : 5 = 26  ( 2 մնացորդ)  \) և այլն:  
 
Նկատում ենք, որ \(5  \)-ի բաժանելիս մնացորդում մնում են միայն \(0, 1, 2, 3, 4\) թվերը, այսինքն՝ այն թվերը, որոնք փոքր են \(5\)-ից (ստուգիր մյուս թվերի դեպքում):
 
Ուշադրություն
Մնացորդը միշտ փոքր է բաժանարարից:
Այն դեպքերում, երբ մնացորդը հավասար է \(0\)-ի, ասում են, որ բաժանումը կատարվել է անմնացորդ:  
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: