Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
1. Որո՞նք են\(X\) առանցքով հավասարաչափ փոփոխական շարժում կատարող մարմնի տեղափոխության պրոյեկցիայի որոշման ճիշտ բանաձևերը:
 
 
2. Մարմնի արագության պրոյեկցիան ներկայացված է vx=2+t հավասարմամբ, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ին համապատասխան միավորներով: Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում տեղափոխության պրոյեկցիան այդ շարժման դեպքում:
 
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015