Տեսություն

Պտտական շարժում
Հավասարաչափ շրջանագծային շարժումը կարող է կրկնվել, հետևաբար այն պարբերական շարժում է և բնութագրվում է այնպիսի ֆիզիկական մեծություններով, ինչպիսիք են պտտման պարբերությունը և հաճախությունը: 
Պտտման պարբերություն՝ \(T\), կոչվում է այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ:
lil.gif
 
Ըստ սահմանման՝ պարբերությունը ժամանակամիջոց է, ուստի նրա չափման միավորը ՄՀ-ում \(1\) վ-ն է. 
 
\([T] = 1\) վ
Պարբերությունը հավասար է միավորի, եթե \(1\) պտույտը մարմինը կատարում է \(1\) վ-ում:
Եթե մարմինը \(t\) ժամանակում կատարում է \(N\) պտույտ, ապա յուրաքանչյուր պտույտը կկատարի t/N ժամանակահատվածում, ուստի.
T=tN
Պտտման պարբերության հակադարձ մեծությունը կոչվում է պտտման հաճախություն:
n=1T=Nt
 
Սահմանումից հետևում է, որ \(ՄՀ\)-ում հաճախության միավորը \(1 \)վ1 է, կամ \(1\) Հց:
[n]=1[T]=1վ=1վ1
Հաճախությունը ցույց է տալիս միավոր ժամանակում մարմնի կատարած պտույտների թիվը:
Դիտարկվող շարժումը հավասարաչափ է, հետևաբար արագության մեծությունը հավասար կլինի՝
 
V=St
 
Ընդ որում T պարբերությունը հավասար ժամանակամիջոցում մարմինն անցնում է շրջանագծի երկարությանը հավասար ճանապարհ` S=2πR, և ուրեմն.
 
V=2πRT, որտեղից՝ T=2πRV
 
Հիշենք, որ ω=VR, հետևաբար անկյունային արագության և պարբերության միջև կապը հետևյալն է.
 
ω=2πT
 
Իսկ անկյունային արագության և հաճախության միջև կապն է.
 
ω=2πn
 
Ստացված արտահայտությունից երևում է, որ անկյունային արագությունը հավասար է 2π, կամ \(6,28\) վարկյանում մարմնի կատարած պտույտների թվին: 
Դա է պատճառը, որ անկյունային արագությանը անվանում են նաև ցիկլային հաճախություն:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա 10; Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան; Երևան 2017 թ., էջ 68-69
https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/static/2015-04/2/7/enhanced/webdr04/anigif_enhanced-1231-1427975239-18.gif?downsize=715:*&output-format=auto&output-quality=auto