Տեսություն

Հնրչունափոխություն:
Բառի մեջ որևէ հնչյունի փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում բառի՝ վերջից աճելու (բառաբարդման, ածանցման, հոլովման կամ հոգնակիի կազմության) դեպքում վերջնավանկի շեշտի տեղափոխության հետևանքով, կոչվում է հնչյունափոխություն:
Բառի վերջին վանկի ձայնավորը շեշտից զրկվելու կամ նրանից հեռանալու պատճառով թուլանում է և հաճախ փոխվում այլ հնչյունի: Հիմնականում անհնչյունափոխ են մնում ա և (օ)ո ուժեղ ձայնավորները:
 
Մնացած ձայնավորները՝ է(ե), ի, ու, ը, ենթարկվում են տարբեր հնչյունափոխությունների:  
Ու ձայնավորի հնչյունափոխությունը
 
Ու ձայնավորը դառնում է Ը՝
 
• բառասկզբում՝
 
Օրինակ՝ ումպ, ունդ, ունկ բառերում. ըմպել, ընդեղեն, ընկալուչ և այլն,

• բառամիջի փակ վանկում՝ կազմելով գաղտնավանկ.
 
Օրինակ՝ տուն-տ(ը)նական, ջուր-ջ(ը)րել, ծուփ-ծ(ը)փծ(ը)փալ,
  
• նաև՝ հոլովվելիս և հոգնակիի կազմության ժամանակ՝
 
Օրինակ՝ սուր-ս(ը)րի, ս(ը)րեր և այլն,

  
Ու ձայնավորը դառնում է Վ՝ ձայնավորից առաջ՝
 
Օրինակ՝ ուրու-ուրվական, ձու-ձվածեղ և այլն:
 
  
Ու ձայնավորը սղվում է որոշ փակ վանկերում՝
  
Օրինակ՝ գործուն-գործնական, կառուցում-կառուցման և այլն: