Տեսություն

Հնչյունափոխություն:
Բառի մեջ որևէ հնչյունի փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում բառի՝ վերջից աճելու (բառաբարդման, ածանցման, հոլովման կամ հոգնակիի կազմության) դեպքում վերջնավանկի շեշտի տեղափոխության հետևանքով, կոչվում է հնչյունափոխություն:
Բառի վերջին վանկի ձայնավորը շեշտից զրկվելու կամ նրանից հեռանալու պատճառով թուլանում է և հաճախ փոխվում այլ հնչյունի: Հիմնականում անհնչյունափոխ են մնում ա և (օ)ո ուժեղ ձայնավորները:
 
Մնացած ձայնավորները՝ է(ե), ի, ու, ը, ենթարկվում են տարբեր հնչյունափոխությունների:  
Ը ձայնավորի հնչյունափոխությունը
Գրվող Ը-ն չի հնչյունափոխվում: Հնչյունափոխվում է միայն վերջին վանկի գաղտնավանկի Ը-ն: Այն միայն կարող է սղվել. 
Օրինակ
մեղ(ը)ր-մեղրածոր, կարծ(ը)ր-կարծրանալ և այլն: