Տեսություն

Յա-ի հնչյունափոխություն։
Բառի մեջ որևէ հնչյունի փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում բառի՝ վերջից աճելու (բառաբարդման, ածանցման, հոլովման կամ հոգնակիի կազմության) դեպքում վերջնավանկի շեշտի տեղափոխության հետևանքով, կոչվում է հնչյունափոխություն:
Հայերենում հնչյունափոխվում են յա, ույ, յու երկհնչյունները:

Յա երկհնչյունը ունի միայն մեկ հնչյունափոխություն. շեշտից զրկվելիս դառնում է Ե՝
Օրինակ
մատյան-մատենագիր, սենյակ-սենեկապետ և այլն: