Տեսություն

Բ-Պ-Փ
Բ, պ, փ բաղաձայնները ուղղագրական դժվարություններ են ներկայացնում հետևյալ դեպքերում՝
  • Ր-ից հետո լսվող փ-ն գրվում է բ երբ, նուրբ, սրբել, դարբին բառերում,
  • ձայնավորից և Մ-ից հետո լսվող փ-ն գրվում է բ խաբել, շաբաթ, հարբել, համբուրել, համբերել բառերում,
  • լսվող Պ հնչյունը գրվում է բ աղբ, աղբյուր, եղբայր, ողբ բառերում:
Կրկնավոր բարդությունների առաջին բաղադրիչը գրվում է փ-ով՝
Օրինակ
ճեփ-ճերմակ, կափ-կանաչ, սեփ-սև և այլն:
 
Ուշադրություն
Հիշի՛ր խարխափել, սփրթնել, սպրդել, հապշտապ բառերի գրությունը: