Տեսություն

Ր-Ռ
Ր, ռ բաղաձայնների ճիշտ գրության համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել արմատի կրկնությամբ կազմված բառերին՝ ըստհետևյալ կանոնների՝
  • Ռ-ով են վերջացող արմատի կրկնությամբ կազմված բառերի առաջին արմատի ռ-ն՝ ա. հիմնականում փոխվում է ր-ի, եթե բառը բնաձայնական չէ՝ բարբառ, գրգիռ, թրթիռ, կարկառել, մրմռալ, սարսուռ, բ. մնում է ռ, եթե բառը բնաձայնական է՝ դռդռալ, հռհռալ, ճռճռալ, գոռգոռալ և այլն
  • Ր-ով են վերջացող արմատի կրկնությամբ կազմված բառերի առաջին արմատի ր-ն՝  անփոփոխ է մնում՝ թրթուր, խորխորատ,  քարքարոտ, կերկերուն,
  • արմատի կրկնությամբ կազմված բազմապատկական բայերի արմատական բաղաձայնը նույնությամբ է մնում՝ փորփրել, հուրհրալ, մարմրել, քրքրել, թռվռալ, ծռմռել, վառվռել:
Ուշադրություն
Հիշի՛ր կրծել, խռպոտ, կառչել, կռթնել, կռճիկ,կռճոն, ուռճանալ, ինչպես նաև՝ փռփռալ-փրփրել բառերի գրությունը: