Տեսություն

Ուղղախոսություն:
Հայերենի այբուբենը կազմված է մեկ տառ-մեկ հնչյուն սկզբունքով, այսինքն՝ յուրաքանչյուր հնչյունի համապատասխանում է մեկ տառ: Բացառություն են կազմում ե, ո, և տառերը, որոնք որոշ դեպքերում, հիմնականում բառամիջում, արտասանվում են համապատասխանաբար է, օ, էվ, որոշ դեպքերում, հիմնականում բառասկզբում՝ յէ, վօ, յէվ:
 
Ուստի եթե բառում առկա են նշված դեպքերը, ապա բառի տառերի և հնչյունների քանակները չեն համապատասխանում:
 
Տառերի և հնչյունների քանակի անհամապատասխանություն է լինում նաև գաղտնավանկի ը-ի դեպքում՝
Օրինակ
բըժիշկ, աստըղ:
Ստորև տրված են վերը նշված տառերի ուղղախոսության կանոնները:
 
Ներկա ժամանակի օժանդակ բայերը, բացառությամբ եզակի երրորդ դեմքի, գրվում են ե-ով՝ եմ, ես, թեև կարդացվում են է, ինչը եզակի դեպք է հայոց լեզվում: Անցյալ ժամանակի օժանդակ բայերը գրվում են է-ով՝ էի, էին:
 
Բառամիջում առանձին բառի սկզբնատառ Ե-ն բաղաձայնից հետո կարդացվում է է, ձայնավորից հետո՝ յէ՝
Օրինակ
ամենաե(յէ)րկար, բայց՝ անե(է)րես:
Բառասկզբում գրվում է ո, բայց կարդացվում է օ միայն ով բառում:
 
Բառամիջում առանձին բառի սկզբնատառ ո-ն բաղաձայնից հետո կարդացվում է օ, ձայնավորից հետո՝ վօ՝
Օրինակ
արջաո(վօ)րս, բայց՝ անո(օ)րսալի: