Տեսություն

Ռացիոնալ թվերի հանումը, ինչպես որ ամբողջ թվերինը, կարելի է բերել նրանց գումարմանը: Ձևակերպենք ռացիոնալ թվերի հանման կանոնը:
Մեկ ռացիոնալ թվից մեկ ուրիշը հանելու համար պետք է նվազելիին գումարել հանելիին հակադիր թիվը:
Օրինակ
1. 2356=23+56=56+23=5623=546=16
Պատասխան՝ 2356=16
Օրինակ
 
2. 1234=12+34=3412=324=14
Պատասխան՝ 1234=14
Ռացիոնալ թվերի հանման համար ճիշտ է հետևյալ բանաձևը (սովորական կոտորակների հանման բանաձևը)
 
pqmn=pnqmqn
Օրինակ
2937=279397=142763=1363=1363
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: