Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համակարգի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն միջին

3
2. Համակարգի լուծման գրաֆիկական եղանակ

Բարդություն միջին

3
3. a գործակցի գտնելը

Բարդություն միջին

3
4. Ուղիղների հատման կետը

Բարդություն միջին

3
5. Գրաֆիկական եղանակով գտնել երկու թիվ

Բարդություն բարդ

6
6. Գտնել պահանջվող թվազույգը

Բարդություն բարդ

6
7. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

5
8. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն միջին

3
9. Լուծում չունեցող համակարգ

Բարդություն միջին

3
10. Գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի դիրքը

Բարդություն բարդ

6
11. Համակարգի լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

6
12. Գրաֆիկների կառուցում

Բարդություն միջին

3
13. Համակարգի լուծումների քանակը

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ