Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. The subject of the sentence

Բարդություն հեշտ

1
2. Find out the verb

Բարդություն հեշտ

1
3. Singular or plural

Բարդություն հեշտ

2
4. Choose the correct verb

Բարդություն միջին

3
5. Subject-verb agreement

Բարդություն միջին

4
6. Correct form of the verb

Բարդություն միջին

3
7. Gap filling

Բարդություն բարդ

5
8. Correction of the mistakes

Բարդություն բարդ

6
9. Correct form of the verb

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Subject-verb agreement

Բարդություն բարդ

11

Նյութեր ուսուցչի համար