Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Gap filling

Բարդություն հեշտ

1
2. Sentence completion

Բարդություն հեշտ

1
3. Gap fill with can or could

Բարդություն հեշտ

2
4. Choosing the correct modal

Բարդություն միջին

3
5. Filling the correct option

Բարդություն միջին

3
6. Identifying the modal verb function

Բարդություն միջին

4
7. Sentence completion with modals

Բարդություն բարդ

5
8. Еrror correction

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence building

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Modal verbs

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար