Տեսություն

Անկյունային արագություն
Ինչպես արդեն հայտնի է, մեխանիկայի հիմնական խնդրի լուծումը հավասարաչափ շրջանագծային շարժման դեպքում ունի հետևյալ տեսքը.
 
ϕ=ϕ0+ωt  \((1)\), որտեղ ϕ0-ն և ϕ-ն՝ շառավիղ-վեկտորի կազմած անկյուններն են \(OX\) առանցքի հետ համապատասխանաբար շարժման սկզբում և ժամանակի \(t\) պահին:
  
55.png
  
\((1)\) հավասարումից հետևում է, որ.
 
ω=ϕϕ0t \((2)\)
 
Քանի որ (ϕϕ0)-ն \(t\) ժամանակամիջոցում շառավիղ-վեկտորի գծած անկյունն է, ապա.
ω-ն ցույց է տալիս միավոր ժամանակում շառավիղ վեկտորի գծած անկյունը:
Այսինքն՝ ω-ն ϕ անկյան փոփոխման արագությունն է և կոչվում է անկյունային արագություն
Հավասարաչափ շրջանագծային շարժման անկյունային արագություն կոչվում է \(t\) ժամանակամիջոցում շառավիղ-վեկտորի գծած անկյան և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությունը: 
0-05.png
 
Սահմանումից հետևում է, որ անկյունային արագության միավորը ՄՀ-ում կլինի.
 
[ω]=[ϕ][t]=1 ռադ./վ:
Անկյունային արագությունը հավասար է միավորի, եթե հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի շառավիղ-վեկտորը \(1\) վ-ի ընթացքում գծում է \(1\) ռադիանի հավասար անկյուն:
Քանի որ ω-ով նշանակվել էր V/R հարաբերությունը, որտեղ \(V\)-ն մարմնի գծային արագությունն է, \(R\)–ը՝ շրջանագծի շառավիղը, ապա ուրեմն մարմնի շարժման գծային արագության կապն անկյունային արագության և շառավղի հետ, արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով.
 
0-061.png
 
V=ωR \((3)\)
Գծային արագությունը, շրջանագծով շարժվելիս, հետագծի ցանկացած կետում, ուղղված է այդ կետում շրջանագծին տարված շոշափողի երկայնքով, այսինքն ուղղահայաց է մարմնի շառավիղ-վեկտորին:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա 10; Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան; Երևան 2017 թ., էջ 67-69