1. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը և սահմանները

  1. Աշխարհագրական դիրքը և սահմանները

 2. Հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանական առանձնահատկությունները: Մակերևույթի հիմնական գծերը

  1. Երկրաբանական հիմքը, օգտակար հանածոները և լեռնագրությունը

 3. Հայկական լեռնաշխարհի կլիման, ջրագրական ցանցը

  1. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական առանձնահատկությունները

  2. Ջրերը

 4. Հայկական լեռնաշխարհի հողերը, բուսականությունը և կենդանական աշխարհը

  1. Հայկական լեռնաշխարհի հողերը, բուսական ու կենդանական աշխարհը և լանդշաֆտները

 5. Հայաստանի Հանրապետություն. ընդհանուր ակնարկ

  1. ՀՀ սահմանները, աշխարհագրական դիրքը և վարչատարածքային կառուցվածքը

 6. Հայաստանի Հանրապետության բնությունը

  1. Երկրաբանական հիմքը, օգտակար հանածոների տեղաբաշխումը

  2. Ռելիեֆը