6-րդ դասարան

 1. Ներածություն

  1. Աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքը: Մթնոլորտային ընդհանուր շրջանառությունը և կլիմայական գոտիները

  2. Հորիզոնական և վերընթաց գոտիականություն: Բնական զոնաներ

 2. Մայրցամաքներ

  1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրությունը

  2. Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, ռելիեֆը

  3. Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը

  4. Աֆրիկայի բնական զոնաները

  5. Ավստրալիայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը

  6. Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը

  7. Ավստրալիայի բնական զոնաները

  8. Անտարկտիդա մայրցամաք և Անտարկտիկա աշխարհամաս

  9. Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը

  10. Հարավային Ամերիկայի կլիման և ներքին ջրերը

  11. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները

  12. Հյուսիսային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, մակերևույթը

  13. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման և ներքին ջրերը

  14. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները

  15. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը

  16. Եվրասիայի մակերևույթը

  17. Եվրասիայի կլիման

  18. Եվրասիայի ներքին ջրերը

  19. Եվրասիայի բնական զոնաները

  20. Համաշխարհային օվկիանոս

7-րդ դասարան

 1. Աշխարհի քաղաքական բաժանումը

  1. Աշխարհի քաղաքական բաժանումը, Աշխարհի քաղաքական քարտեզը

  2. Աշխարհի պետությունների խմբավորումը

 2. Աշխարհի բնակչությունը

  1. Աշխարհի բնակչության թիվը, շարժը

  2. Բնակչության տեղաբաշխում

  3. Բնակչության կազմը

  4. Տարաբնակեցում

 3. Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները

  1. Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները

  2. Աշխարհի բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը

 4. Համաշխարհային տնտեսություն

  1. Ազգային տնտեսություն: ԱԱԲ

  2. Համաշխարհային տնտեսություն

 5. Արդյունաբերություն

  1. Արդյունաբերություն. ընդհանուրր բնութագիրը

  2. Մետաղաձուլություն, մեքենաշինություն, քիմիական արդյունաբերություն և արդ. այլ ճյուղեր

 6. Գյուղատնտեսություն

  1. Բուսաբուծություն և անասնապահություն

 7. Տրանսպորտ

  1. Տրանսպորտ և կապ

  2. Տրանսպորտային միջազգային գլխավոր ուղիները

 8. Սպասարկման ոլորտ

  1. Սպասարկման ոլորտ. ընդհանուր բնութագիրը և ճյուղերը

9-րդ դասարան

 1. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը և սահմանները

  1. Աշխարհագրական դիրքը և սահմանները

 2. Հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանական առանձնահատկությունները: Մակերևույթի հիմնական գծերը

  1. Երկրաբանական հիմքը, օգտակար հանածոները և լեռնագրությունը

 3. Հայկական լեռնաշխարհի կլիման, ջրագրական ցանցը

  1. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական առանձնահատկությունները

  2. Ջրերը

 4. Հայկական լեռնաշխարհի հողերը, բուսականությունը և կենդանական աշխարհը

  1. Հայկական լեռնաշխարհի հողերը, բուսական ու կենդանական աշխարհը և լանդշաֆտները

 5. Հայաստանի Հանրապետություն. ընդհանուր ակնարկ

  1. ՀՀ սահմանները, աշխարհագրական դիրքը և վարչատարածքային կառուցվածքը

 6. Հայաստանի Հանրապետության բնությունը

  1. Երկրաբանական հիմքը, օգտակար հանածոների տեղաբաշխումը

  2. Ռելիեֆը