Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բնական աճի (բացարձակ ցուցանիշ) որոշում ծնելիության և մաահացության ցուցանիշներով

Բարդություն հեշտ

1
2. Աշխատանք քարտեզով (աշխարհի բնակչության բնական աճի և աշխարհի քաղաքական քարտեզներ)

Բարդություն հեշտ

2
3. Աշխատանք աշխարհի բնակչության թվի փոփոխության կորով

Բարդություն հեշտ

2
4. Աճի (հարաբերական) որոշում բնակչության թվով, ծնելիության և մահացության ցուցանիշներով

Բարդություն միջին

4
5. Կատարել լրացում: Արդյո՞ք լավ գիտես Երկրի բնակիչներին

Բարդություն միջին

6
6. Բնակչության թվի որոշում (մեկ տարի հետո) բնական աճի միջոցով

Բարդություն միջին

4
7. ԲՆակչության թվի, բնական աճի որոշում ծնելիության և մահացության ցուցանիշների միջոցով

Բարդություն բարդ

7
8. Բնակչության թվի և վերարտադրության ռեժիմի որոշում բնական աճի միջոցով

Բարդություն բարդ

6
9. Բնակչության թվի և վերարտադրության տիպի որոշում բնական աճի միջոցով

Բարդություն բարդ

7
10. Աշխատանք աշխարհի բնակչության բնական աճի քարտեզով

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար