Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Շփման ուժ, շփման ուժի չափում 1Մ.
2. Կազմել նախադասություն շփման ուժի վերաբերյալ 2Մ.
3. Որոշել դադարի շփման ուժը 4Մ.
4. Օգտակար և վնասակար շփումներ 5Մ.
5. Որոշել շփման ուժի մեծությունը ուժաչափի ցուցմունքով 4Մ.