Կետի հեռավորությունը հարթությունից
Հիշենք սահմանումները:
Հարթությունից դուրս վերցված կետից հարթությանը տարված թեք կոչվում է այդ կետը հարթության որևէ կետի հետ միացնող ցանկացած հատված, որը ուղղահայաց չէ հարթությանը:
 
Հարթությունից դուրս վերցված կետից հարթությանը տարված ուղղահայաց կոչվում է այդ կետը հարթության կետի հետ միացնող այն հատվածը, որը ուղղահայաց է հարթությանը:
 
Թեքի և հարթության կազմած անկյուն կոչվում է թեքի և նրա պրոյեկցիայի կազմած անկյունը:
Paralelograms šablons - Copy - Copy - Copy.jpg
 
\(AB\)-ն թեք է: 
 
\(AC\)-ն ուղղահայաց է: 
 
\(B\)-ն թեքի հիմքն է:  
 
\(C\)-ն ուղղահայացի հիմքն է:  
 
\(CB\)-ն \(AB\) թեքի պրոյեկցիան է α հարթության վրա:
 
\(CBA\)-ն \(AB\) թեքի և α հարթության կազմած անկյունն է:
 
Դիցուք \(A\) կետը վերցված է α հարթությունից դուրս: 
\(A\) կետից հարթությանն իջեցված ուղղահայացը միակն է:
 
\(A\) կետից հարթությանն իջեցված ուղղահայացը փոքր է նույն կետից տարված ցանկացած թեքից:
 
Եթե \(AB\)-ն \(A\) կետից հարթությանը տարված թեքերից ամենափոքրն է, ապա հենց \(AB\)-ն է \(A\) կետից հարթությանն իջեցված ուղղահայացը:
Կետի հեռավորություն հարթությունից կոչվում է այդ կետից հարթությանն իջեցված ուղղահայացի երկարությունը:
Paralelograms šablons - Copy - Copy - Copy (2).jpg 
 
Եթե \(AD > AB\), ապա \(DC > BC\)
Եթե տրված կետից հարթությանը տարված են մի քանի թեքեր, ապա ավելի մեծ թեքն ունի ավելի մեծ պրոյեկցիա այդ հարթության վրա:
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրաչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009