7-րդ դասարան

 1. Սկզբնական երկրաչափական տեղեկություններ

  1. Ուղիղ և հատված

  2. Ճառագայթ և անկյուն

  3. Հատվածների և անկյունների համեմատումը

  4. Հատվածների և անկյունների չափումը

  5. Ուղղահայաց ուղիղներ

 2. Եռանկյուններ

  1. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը

  2. Եռանկյան միջնագծերը, բարձրությունները և կիսորդները

  3. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

 3. Զուգահեռ ուղիղներ

  1. Զուգահեռ ուղիղներ

 4. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև

  1. Եռանկյան անկյունների գումարը

  2. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև

  3. Ուղղանկյուն եռանկյուններ

  4. Շրջանագիծ և շրջան

  5. Երկրաչափական կառուցումներ

  6. Եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների կիրառություններ

8-րդ դասարան

 1. Քառանկյուններ

  1. Բազմանկյուններ

  2. Զուգահեռագիծ

  3. Թալեսի թեորեմը

  4. Սեղան

  5. Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի

  6. Առանցքային և կենտրոնական համաչափություն

  7. Պատկերացում բազմանիստների մասին

 2. Շրջանագիծ

  1. Շրջանագծի շոշափող

  2. Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ

  3. Եռանկյան նշանավոր կետերը

  4. Ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագիծ

  5. Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը

  6. Էլիպս

  7. Կանոնավոր բազմանկյուններ

  8. Պտտման մարմիններ

 3. Պատկերների մակերեսներ

  1. Բազմանկյան մակերեսը

  2. Զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսները

  3. Բազմանիստների մակերևույթների մակերեսները

  4. Պյութագորասի թեորեմը

  5. Առնչություններ ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև

  6. Հիմնական եռանկյունաչափական առնչությունները

9-րդ դասարան

 1. Կոորդինատային հարթություն

  1. Կոորդինատային ուղղանկյուն համակարգ

  2. Հեռավորությունը հարթության կետերի միջև

  3. Խնդիրների լուծումը կոորդինատների մեթոդով

  4. Ուղղի հավասարումը

  5. Շրջանագծի հավասարումը

 2. Վեկտորներ

  1. Վեկտորի գաղափարը

  2. Վեկտորների հավասարությունը

  3. Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից

  4. Վեկտորների գումարումը

  5. Մի քանի վեկտորների գումարումը

  6. Վեկտորների հանումը

  7. Վեկտորի բազմապատկումը թվով

  8. Զուգահեռ տեղափոխում

  9. Վեկտորների կիրառությունը խնդիրներ լուծելիս

  10. Վեկտորի վերածումը ըստ երկու տարագիծ վեկտորների

  11. Վեկտորի կոորդինատները

  12. Վեկտորների կազմած անկյունը

 3. Նման եռանկյուններ

  1. Համեմատական հատվածներ

  2. Նման եռանկյունների սահմանումը

  3. Եռանկյունների նմանության հայտանիշները

  4. Եռանկյան միջին գծի և միջնագծի հատկությունները

  5. Նման եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը

  6. Նման եռանկյունների գծային տարրերի հարաբերությունը

 4. Եռանկյունաչափական առնչություններ

  1. Անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը

  2. Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը

  3. Բերման բանաձևեր

  4. Կետի կոորդինատների բանաձևերը

  5. Վեկտորների սկալյար արտադրյալ

  6. Թեորեմ եռանկյան մակերեսի մասին

  7. Սինուսների թեորեմը

  8. Կոսինուսների թեորեմը

  9. Եռանկյունների լուծումը

 5. Երկրաչափական մեծությունների հաշվումներ

  1. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվումը

  2. Քառանկյան մակերեսի հաշվումը

  3. Հերոնի բանաձևը

  4. Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

  5. Կանոնավոր բազմանկյան մակերեսը

  6. Բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսները

  7. Շրջանագծի երկարությունը

  8. Շրջանի մակերեսը

  9. Շրջանային սեկտորի մակերեսը

  10. Սեգմենտի մակերեսը

 6. Հաշվումներ տարածաչափական մարմիններում

  1. Գլանի մակերևույթի մակերեսը

  2. Կոնի մակերևույթի մակերեսը

  3. Գնդային մակերևույթի մակերեսը

 7. Մարմինների ծավալների հաշվումը

  1. Ծավալի գաղափարը

  2. Ուղղանկյունանիստի ծավալը

  3. Ուղիղ պրիզմայի ծավալը

  4. Բուրգի ծավալը

  5. Գլանի ծավալը

  6. Կոնի ծավալը

  7. Գնդի ծավալը

10-րդ դասարան

 1. Ուղիղները և հարթությունները տարածության մեջ

  1. Տարածաչափական գաղափարներ

  2. Տարածաչափության աքսիոմները

  3. Ուղիղների փոխդասավորությունը տարածության մեջ

  4. Ուղիղների կազմած անկյունը

  5. Ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը

  6. Երկու ուղիղների և հարթության փոխդասավորությունը

  7. Երկու հարթությունների փոխդասավորությունը

  8. Զուգահեռ հարթություններ

  9. Երեք հարթությունների փոխդասավորությունը

  10. Քառանիստ

  11. Զուգահեռանիստ

  12. Գաղափար հատույթի մասին

 2. Ուղղահայացությունը, հեռավորություններ և անկյուններ տարածության մեջ

  1. Ուղիղների ուղղահայացությունը

  2. Հարթությանն ուղղահայաց ուղիղ

  3. Ուղղահայաց և թեք

  4. Կետի և հարթության հեռավորությունը

  5. Երեք ուղղահայացների մասին թեորեմը

  6. Զուգահեռ հարթությունների հեռավորությունը

  7. Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը

  8. Երկնիստ անկյուն

  9. Հարթությունների ուղղահայացությունը

  10. Ուղղանկյունանիստ

 3. Բազմանիստներ

  1. Գաղափար բազմանիստի մասին

  2. Պրիզմայի հասկացությունը

  3. Պրիզմայի մակերևույթի մակերեսը

  4. Բուրգի հասկացությունը

  5. Կանոնավոր բուրգ

  6. Բուրգի մակերևույթի մակերեսը

  7. Հատած բուրգ

  8. Պլատոնական մարմիններ

  9. Կենտրոնային, առանցքային և հայելային համաչափություն