Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոսինուսների թեորեմը, տրված են երկու կողմերը և նրանց կազմած անկյունը

Բարդություն հեշտ

2
2. Թեորեմի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Կոսինուսների թեորեմը, անկյան կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Անկյան կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

1
6. Եռանկյան անկյունը

Բարդություն միջին

3
7. Զուգահեռագծի անկյունագծերը

Բարդություն միջին

3
8. Համազոր ուժը

Բարդություն բարդ

6
9. Ուժերի մոդուլները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար