Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Կոսինուսների թեորեմը, տրված են երկու կողմերը և նրանց կազմած անկյունը 2Մ.
2. Բանաձևի ընտրություն 1Մ.
3. Եռանկյան անկյունը 3Մ.
4. Զուգահեռագծի անկյունագծերը 3Մ.
5. Կոսինուսների թեորեմը, անկյան կոսինուսը 2Մ.