Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք «Զուգահեռագիծ» թեմայից

Բարդություն միջին

13

Նյութեր ուսուցչի համար