Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սահմանման ձևակերպում

Բարդություն հեշտ

1
2. Բաց թողած բառը

Բարդություն հեշտ

1
3. Տարածաչափության հիմնական գաղափարները

Բարդություն հեշտ

2
4. Հարցեր նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ տարածաչափական գաղափարների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Պնդման շարունակությունը

Բարդություն հեշտ

2
7. Ծավալի երկու աքսիոմները

Բարդություն միջին

4
8. Ճիշտ և սխալ պնդումներ

Բարդություն միջին

4
9. Տարածական մարմիններ և հարթ պատկերներ

Բարդություն միջին

4
10. Պնդումներ ծավալի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
11. Հավասար և հավասարամեծ մարմիններ

Բարդություն բարդ

5
12. Ճիշտ կամ սխալ պնդում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար