Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սահմանումներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հակադիր վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Համուղղված և հակուղղված վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Ցանկացած վեկտորին համագիծ վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավասար կամ հակադիր վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

1
6. Վեկտորների նշանակումը

Բարդություն հեշտ

2
7. Համագիծ, համուղղված կամ հակուղղված վեկտորներ

Բարդություն միջին

3
8. Վեկտորին համուղղված/հակուղղված վեկտորի ուղղությունը

Բարդություն միջին

3
9. Վեկտորների զույգեր

Բարդություն միջին

4
10. Զբոսաշրջիկների ճանապարհորդությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար