Punkti_uz_taisnes.png
                          \(P\)            \(L\)                                 \(V\)                                             \(D\)
 
Ուղղի վրա տրված է չորս կետ:
 
1. Հետևյալ վեկտորներից որո՞նք են համուղղված տրված վեկտորի հետ:
 
ա. LV
  
      
  
բ. VP
 
     
 
                                      
2. Հետևյալ վեկտորներից որո՞նք են հակուղղված տրված վեկտորի հետ:
 
ա. DP
 
  
  բ. VD